Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY

:::::::::::::::::::::::::::::::PRODÁVAJÍCÍ:

Sídlo: Jiří Vondráček VDK E. Krásnohorské 7, 32300 PLZEŇ

IČ: 11623217, DIČ: CZ6003292526 

 

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je:

Jiří Vondráček, VDK elektronika, Hodonínská 57, 31000 PLZEŇ

 

  Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka:

+420 608028577

  (v provozu pondělí-pátek 9:00-17:00).

 

  1. Úvodní ustanovení
1.1.

Tyto obchodní podmínky obchodní firma Jiří Vondráček VDK (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1.6.
Velkoobchodní partneři se řídí obchodním zákoníkem.

 2. Uživatelský účet
2.1.
Uživatelský účet nelze v tomto e-shopu zřídit.

 2.2.

Při registraci na webové stránce, při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2.3.

Přístup k uživatelskému účtu není umožněn.

 2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu popř. přihlašovací údaje třetím osobám. 

 2.5.
Prodávající nesmí použít rergistrační údaje kupujícího k jiným účelů než k vlastním obchodním účelům, v rozsahu dle požadavku kupujícího.

 2.6.

Kupující bere na vědomí, že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Uzavření kupní smlouvy
3.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.  Ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 3.2.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  • V případě, že není uvedeno u položky skladem, je vhodné buď telefonicky, nebo dotazem zjistit dostupnost zboží.

 3.3.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně (zpravidla do 12h v pracovní dny) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 3.4.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 3.5.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. Cena zboží a platební podmínky

 4.1.
Ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné pro elektronické objednávky po dobu zveřejnění na e-shopu, do doby vystavení nové cenové nabídky. Ceny jsou konečné, včetně všech daní a poplatků (DPH, PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 Platba předem – po předchozí dohodě.

Dobírka – zboží bude odběrateli zasláno prostřednictvím DPD nebo České pošty. Odběratel zaplatí dobírku hotově proti převzetí zásilky.

Platba v hotovosti – při osobním odběru.

 Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží ve smluvené výši.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího,či na adresu elektronické pošty prodávajícího von.dracek@voln.cz

 5.2.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

 5.3.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na b.ú. kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však, ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

 Vzhledem k tomu, že je potřeba zboží zaslané zpět kupujícím zkontrolovat, není možné zasílat vrácené zboží dobírkou. Obal vráceného zboží není pro případ uplatnění odstoupení od spotřebitelské smlouvy ve 14 denní lhůtě nutný, avšak dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na znovu zabalení vráceného zboží jsou vždy posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží. Zboží by však nemělo jevit známky používání a montování. Nelze si však zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě vysvětlovat jako půjčovna zboží na internetu. V případě vrácení zboží ve 14 denní lhůtě je nutné myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu, pokud je to vůbec možné, a které hradí spotřebitel.

Vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je každý případ řešen individuálně.

5.4.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Položky, které jsou skladem, expedujeme ihned.  Ostatní zboží expedujeme dle možností našich dodavatelů. 

 6.2. Účtujeme skutečné náklady podle hmotnosti, rozměru a pojištění zásilky. 

 6.3.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 6.4.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6.5.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O této skutečnosti informuje prodávajícího.

 6.6.

Firmou DPD a PPL zásilky nezasíláme.

 6.7.

Doporučujeme zasílání zásilky formou balíku do ruky České pošty, s.p. – doručení zásilky přímo na adresu: následující pracovní den po podání, při nezastižení bude zásilka uložena na nejbližší poště po dobu 7 dnů. Pohyb balíku můžete neustálé sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

 6.8.

Dodávka zboží na Slovensko:

Zboží expedujeme 1x týdně (zpravidla středa), po předchozí domluvě.

 6.9.

Cena dopravy a doručení: podle podmínek při vyplňování elektronické objednávky.

Na vyžádání, při doporučených zásilkách poskytneme číslo zásilky.

 7.  Osobní odběr zboží

7.1.

Zákazník má možnost objednání a vyzvednutí po telefonické domluvě, nebo v poznámce při objednávce, na prodejním místě firmy: VDK elektronika, Hodonínská 57, 31000 Plzeň – Vinice. Výdejní místo připraví zboží k předání. Při osobních odběrech zákazník nehradí žádný poplatek. Pokud zákazník nevyzvedne zboží do 10 dnů od dohodnutého termínu, výdejní místo vrací zboží zpět.

 7.2.

Úhrada u osobních odběrů:

- v hotovosti

- na výdejních místech nelze hradit kartou.
 
8. Práva z vadného plnění

8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 8.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 8.3.

Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 8.4.

Projeví-li se vada u nového zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 8.5.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 Jiří Vondráček

VDK elektronika

Hodonínská 57

31000 PLZEŇ

Tel. 00420 080258577

 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 8.6.

Zákonem daná záruční lhůta je 24 měsíců. (netýká se použitého zboží)

 9. Ochrana osobních údajů

9.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

 10. Zasílání obchodních sdělení

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 11. Závěrečná ustanovení

 11.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 V Plzni dne 1.1.2014